محورهای همایش :
  • الكترونیك 
  • سیستم های قدرت
  • مخابرات و شبكه
  • تئوری كنترل و كاربرد
  • مهندسی پزشكی
  • هوش مصنوعی
  • سنسورها و ابزار دقیق
  • میكرو رباتیك و نانو رباتیك
  • رباتهای پرنده، زیردریایی و انسان نما
  • رباتهای صنعتی و هوشمند